Nòmina i Seg. Social

Pàgina habilitada per facilitar informació referida a personal de la Universitat Miguel Hernández d’Elx respecte de:


TRÀMITS AMB IMPLICACIÓ EN LES RETRIBUCIONS: (enviar sol·licituds a la direcció:)

  • Canvi de domiciliació bancària : Per canviar la domiciliació bancària de la seua nòmina, s’ha d’emplenar i signar electrònicament el document “Imprès domiciliació bancària” .
  • Canvi de dades fiscals i càlcul IRPF: Per comunicar les dades personals referents a la informació fiscal i càlcul del tipus de retenció en la nòmina mensual, s’ha d’emplenar i signar electrònicament el “Model 145” .
  • Canvi tipus de retenció: Per sol·licitar un tipus de retenció superior al legalment establert, s’ha de cumplimentar i signar electrònicament la Sol·licitud de tipus de Retenció.
  • Pla de pensions: (els documents han d’anar emplenats i signats electrònicament)